Klauzula informacyjna

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH wraz z oświadczeniem Zleceniodawcy w przedmiocie przetwarzania danych – zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę, że:


a) Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Tomasz Kubata prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Kancelaria Adwokacka adwokat Tomasz Kubata” we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 42AB lok 7 (I p.), 53-611 Wrocław, NIP 9691600232” tel. 887-755-551, e-mail: adwokat@kancelariakubata.pl


b) Dane Zleceniodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem i/lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Zleceniodawcy w celu marketingu bezpośredniego.


c) W każdej chwili Zleceniodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Zleceniodawcy, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Zleceniobiorca przestanie przetwarzać dane Zleceniodawcy w tych celach, chyba że Zleceniobiorca będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Zleceniodawcy, praw i wolności lub dane Zleceniodawcy będą niezbędne Zleceniobiorcy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


d) Dane Zleceniodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.


e) Dane osobowe Zleceniodawcy nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi, np. prawnikom – na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy i tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata zajmującego się sprawą Zleceniodawcy lub pracownikom Administratora, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.


f) Zgodnie z RODO, Zleceniodawcy przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego


g) Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.


h) Zleceniobiorca informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Zleceniodawcy nie są profilowane.


i) W każdej chwili Zleceniodawcy przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.


2. Zleceniodawca oświadcza, że Zleceniobiorca poinformował i pouczył Zleceniodawcę o powyższych zasadach określonych w ust. 1 powyżej i oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Zleceniobiorcę w celu udzielenia Zleceniodawcy pomocy prawnej.